Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Individuálna bytová výstavba Brezovec

Stav IBV Brezovec ku koncu januára 2018

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pripravila po dohode s Mestom Dolný Kubín realizačný projekt napojenia záujmového územia na prívod elektrickej energie. Zabezpečila tiež výber zhotoviteľa, ktorý uvedené dielo zrealizuje v termíne marec až jún 2018.

Mesto Dolný Kubín ako investor zabezpečilo realizačný projekt pre 17 elektrických pripojovacích miest, ku každej parcele v súlade s novovytvoreným geometrickým plánom. Je predpoklad, že po výbere zhotoviteľov sa akcia pripojovacích a odberných miest bude realizovať spolu so zemnými prácami a oporným múrom prístupovej komunikácie v rovnakom termíne marec až jún 2018.

 


 

Súčasný stav plánovanej IBV Brezovec

     Mesto Dolný Kubín pokračuje v činnostiach, smerujúcich k príprave pozemkov pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec. K dispozícii by malo byť 17 pozemkov, ktoré sú už v katastri nehnuteľností zapísané (bližšie informácie o jednotlivých pozemkoch je možné získať na verejne prístupných internetových stránkach

http://www.katasterportal.sk/kapor/ a

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster ).
.
     Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. odsúhlasila hodnoty rezervovaného výkonu, boli podpísané zmluvy k realizácii jednotlivých prípojok k pozemkom a v súčasnosti prebieha príprava  dokumentácie na zabezpečenie privedenia elektrickej energie do daného územia. 
    Zároveň prebieha povoľovací proces (územné konanie pre líniovú stavbu, po ktorom bude nasledovať stavebné povolenie) k realizácii prístupovej komunikácie vrátane prístupového chodníka, oporného múru a verejného osvetlenia. Komunikácia bude realizovaná po vydaní stavebného povolenia a výbere zhotoviteľa diela. Územne povolená dažďová kanalizácia bude predmetom osobitného stavebného konania. 
    O forme predaja pozemkov bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín v období do termínu dokončenia vyššie uvedených inžinierskych sietí. O všetkých podrobnostiach predaja bude verejnosť včas informovaná.


 
ÚvodÚvodná stránka