Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto ocenilo dvadsiatku DolnokubínčaniekVytlačiť
 

Dolný Kubín, 8. marca 2018 – Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si v stredu 7. marca 2018 na dolnokubínskej radnici za svoju dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, športu, spoločenského života a za rozvoj mesta prezvala dvadsiatka žien ďakovný list z rúk primátora mesta Dolný Kubín.  

Vysoko si  cením, aký kus práce vytvorili a vytvárajú tieto ženy  pre našu spoločnosť. 
S akou zodpovednosťou, húževnatosťou a trpezlivosťou pristupujú k organizovaniu pracovného i spoločenského života,
“ zdôraznil primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.

Medzi ocenenými ženami sú dlhoročná pracovníčka Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, pracovníčka Mestského kultúrneho strediska, mestské i štátne policajtky, pracovníčky mestského úradu, bývala zdravotná sestra v Dolnokubínskej nemocnici, učiteľka a riaditeľka materskej školy a viaceré dôchodkyne, ktoré celý život obetovali dolnooravskej komunite. „Ocenili sme taktiež aktívnu hráčku bedmintonu, dlhoročnú pracovníčku Oravského kultúrneho strediska, ale aj vedúcu prevádzkovo-technického oddelenia na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,“  doplnil Michal Švento vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade Dolný Kubín.

Samospráva každý rok pri tejto príležitosti oceňuje na základe nominácií rôznych organizácii a občanov pracovité a úspešné ženy, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom usilujú vytvárať lepšie podmienky pre spoločnosť v Dolnom Kubíne.

Milé dámy, Dolnokubínčanky, prajem vám v mene svojom i mene mesta Dolný Kubín pevné zdravie, veľa radostných chvíľ v ďalšom živote a mnoho prajných ľudí okolo seba,“ povedal na záver Matejov.

 • Mgr. Mária Bachledová dlhoročná pracovníčka Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, v súčasnosti vedúca ekonomického oddelenia a zároveň zástupkyňa riaditeľa. Svojou prácou významne prispieva k rozvíjaniu činnosti Oravskej knižnice, ktorá plní aj úlohy mestskej knižnice. V spolupráci s  poľským partnerom – Miejskou Bibiotekou Publicznou – v  Limanowej , s Regionální knihovnou v Karvinej - v Českej republike, aktívne pracovala na medzinárodných projektoch, čím sa zaslúžila nielen o rozvoj Oravskej knižnice, ale aj o zviditeľnenie Mesta Dolný Kubín za hranicami našej republiky.
 • Marta Zacharová celý svoj aktívny život venovala ošetrovaniu chorých, ako zdravotná sestra v Dolnokubínskej nemocnici na rôznych oddeleniach, ako boli chirurgia a dialýza. Počas zaslúženého oddychu na dôchodku prišla medzi členky občianskeho združenia Aktív-Relax, najskôr si len zacvičiť. Keďže občianske združenie sa venuje aj verejno-prospešným aktivitám, ako bola obnova atletickej dráhy, tak boli to práve seniorky, ktoré ako prvé priložili ruku k dielu. Pani Marta prišla aj so svojím manželom. Pravidelne pomáha na brigádach, kde robia údržbu atletickej dráhy a zveľaďujú okolie Brezovca.
 • Iveta Lupák aktívna a zanietená mestská policajtka, pracuje na Mestskej polícii v Dolnom Kubíne. Dlhé roky sa venuje športu, predovšetkým kondičnej kulturistike. Dlhodobo sa venovala vo svojej profesii aj aktivitám v rámci prevencie kriminality, predovšetkým so zameraním na deti a mládež.
 • Alica Hlaváčiková aktívna a zanietená mestská policajtka, pracuje na Mestskej polícii v Dolnom Kubíne. Intenzívne sa venuje športovým aktivitám, ako je športová situačná streľba a turistika. Aktívne a úspešne reprezentovala Mestskú políciu Dolný Kubín aj na streleckých podujatiach v rámci Slovenska. 
 • Ing. Oľga Krútelová pôsobila vo viacerých inštitúciách v meste, od roku 2008 pracuje na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne, v súčasnosti na referáte územného plánovania a stavebného poriadku. V kolektíve je obľúbenou kolegyňou, a vždy je ochotná pomôcť. Momentálne sa najviac teší zo svojho vnúčatka. Jej veľkou záľubou je záhradka, kde je skutočnou odborníčkou.
 • Mgr. Oľga Chromcová rovnako už pôsobila vo viacerých inštitúciách v meste, aj v oblasti školstva, od roku 2008 pracuje na pracuje na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne, v súčasnosti na referáte právnom. Je milá, priateľská, dochvíľna, vždy ochotne poradí a pomôže. Svoju prácu, ktorou je najmä vymáhanie pohľadávok, vykonáva veľmi svedomito. Vo voľnom čase sa s láskou venuje vnúčatám, a má veľkú záľubu v pečení. 
 • Stela Mihálová dlhoročná učiteľka v materských školách. Pôsobila v materských školách v Kňažej, Chočská, Na Sihoti, a od roku 1997 pôsobí v Materskej škole Obrancov mieru, najskôr ako učiteľka, a od roku 2006 ako riaditeľka Materskej školy. Pani riaditeľka sa veľmi snaží a vytvára v Materskej škole medzi učiteľkami, zamestnancami aj deťmi príjemnú atmosféru. Za jej pôsobenia sa MŠ stala kvalitnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou.
 • Eva Batunová svoje poslanie našla v jednom z najkrajších povolaní – celý život pracuje ako učiteľka v materskej škole, kde sa snaží láskavým prístupom viesť deti v tomto najútlejšom období ich života. Byť dobrou učiteľkou znamená byť nielen skvelou vychovávateľkou, ale i kamarátkou, lekárkou a druhou mamou zároveň. 
 • Anna Pániková bola dlhoročnou zamestnankyňou mesta Dolný Kubín. Celý svoj profesijný život prichádzala do kontaktu s občanmi nášho mesta, ktorí si jej prácu veľmi vážili. V práci bola zodpovedná a precízna, svoje pracovné úlohy si plnila vždy načas. V kolektíve zamestnancov bola pre svoju spoločenskú povahu veľmi obľúbená. V súčasnosti sa s láskou venuje vnúčatám.
 • Margita Stuchlá dlhoročná aktívna členka v Dennom centre Klube dôchodcov. Rada pomáha ľuďom. Svoje kreatívne zručnosti dobrovoľne ponúka na tvorivých dielňach v prospech iných členov Denného centra Klubu dôchodcov a občanov mesta.
 • Viera Mudroňová členka výboru Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Aktívne sa zapája do športových činností. V Dennom centre Klube dôchodcov vedie stolnotenisový krúžok. V tomto krúžku sú mužské a ženské družstvá seniorov, ktorí reprezentujú naše mesto v regionálnych súťažiach.
 • Dagmar Hradcová aktívna dobrovoľníčka v Dennom centre Klube dôchodcov. Každý deň pripravuje rehabilitačné cvičenia pre seniorov mesta v mini telocvični Denného centra Klubu dôchodcov, v prospech ich fyzického a duševného zdravia.
 • Antónia Brašeňová je aktívnou členkou samosprávy Denného centra Klubu dôchodcov. Každý mesiac majstrovsky vytvára krásne pohľadnice pre seniorov – jubilantov. Zapája sa takmer do všetkých záujmových činností, organizovaných v Dennom centre Klube dôchodcov. 
 • Mgr. Andrea Barienčíková od roku 2015 pracuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Spolu so svojimi kolegami pripravuje kultúrny program na Kubínskom jarmoku, a kultúrno-spoločenské podujatia k výročným sviatkom. Jej hlas nás väčšinou sprevádza podujatiami, pretože ich vedie slovom ako moderátorka. Pre milovníkov výtvarného umenia plánuje výstavy, spolupracuje s výtvarníkmi, a pre záujemcov organizuje kurzy tvorivosti.
 • Bc. Mária Janotíková pracuje 30 rokov v Oravskom kultúrnom stredisku. Dlhoročne pôsobí v oblasti umeleckého prednesu a dramatickej tvorivosti detí a dospelých. Je zodpovednou organizátorkou regionálneho kola Hviezdoslavov Kubín, ako aj Kubínskych divadelných dní. Ako odborná metodička odporúča deti a dospelých, ktorí sa zaujímajú o prednes a divadlo, do ďalších postupových súťaží, čo znamená, že jej rukami prejdú všetci tí, ktorí reprezentujú našu Oravu.  
 • Helena Ruttkayová celý svoj život zasvätila práci pre druhých. Najskôr v spoločnosti Bytherm, kde pracovala ako ekonomická námestníčka, neskôr sa uplatnila ako ekonomická pracovníčka  v Mestskom kultúrnom stredisku, kde pôsobila viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase sa angažovala v duchovnej oblasti.
 • Dana Fülöpová sa už desať rokov aktívne venuje bedmintonu ako hráčka. V súčasnosti je zanietenou prezidentkou športového klubu Kubínske bedmintonové šelmy. Priateľská, cieľavedomá, zodpovedná a presná v práci, obetavá v práci s ľuďmi, spoľahlivá, nadšená pre prácu s mladými v športe. 
 • kpt. Ing. Katarína Zápotočná pracuje na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne od roku 2003. V súčasnosti je vedúcou prevádzkovo-technického oddelenia. K práci vždy pristupovala a pristupuje zodpovedne, samostatne a iniciatívne. Povinnosti si plní svedomito a načas, častokrát nad rámec svojej náplne práce. V pracovných záležitostiach je vždy ochotná pomôcť, poradiť, a odovzdať svoje skúsenosti kolegom na pracovisku. Pri svojej práci presadzuje prehlbovanie spolupráce s materskými, základnými, aj strednými školami, s Mestom Dolný Kubín a Mestom Tvrdošín, s obcami v okresoch Dolný Kubína Tvrdošín, s Červeným krížom, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, a inými organizáciami, s ktorými okresné riaditeľstvo, najmä v oblasti preventívno-výchovnej činnosti spolupracuje pri organizovaní rôznych podujatí. Svojím príkladným prístupom k práci pozitívne prezentuje Hasičský a záchranný zbor smerom k verejnosti.
 • npor. Ing. Silvia Svetlíková pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Dolnom Kubíne. V služobnom pomere je od roku 2004. Dlhodobo a príkladne si plní služobné povinnosti. Zodpovedne a aktívne pristupuje k plneniu úloh, ktoré plní nad rozsah zverených činností.
 • npráp. Zuzana Kovalčíková pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Dolnom Kubíne. V služobnom pomere je od roku 2004. Dlhodobo a príkladne si plní služobné povinnosti. Zodpovedne a aktívne pristupuje k plneniu úloh, ktoré plní nad rozsah zverených činností.

Fotoalbum

Mesto ocenilo dvadsiatku Dolnokubínčaniek


 
 
ÚvodÚvodná stránka