Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva pre projektantov/architektovVytlačiť
 

Premena bývalej synagógy v Dolnom Kubíne na multifunkčný objekt - súťaž na zhotovenie zastavovacej štúdie.

Mesto Dolný Kubín (ďalej len „mesto") si Vás dovoľuje osloviť na predloženie návrhov pripravovaného zámeru rekonštrukcie s názvom „Premena bývalej synagógy v Dolnom Kubíne na multifunkčný objekt“.

Snahou mesta je prostredníctvom súťaže vybrať najlepšie riešenie pre rozšírenie účelu bývalej synagógy a následne nájsť kvalifikovaného spracovateľa projektovej dokumentácie tejto akcie. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky nie je táto súťaž súťažou návrhov podľa ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, keďže vzhľadom na pomer predpokladanej hodnoty zákazky a výšky nákladov na prípravu súťaže návrhov by bol tento spôsob zadávania nehospodárny. Mesto ako vyhlasovateľ sa snaží o zadanie zákazky najvhodnejšiemu uchádzačovi na základe kombinácie hodnotenia komplexnej architektonickej kvality a ceny prostredníctvom procesu, ktorý spočíva v porovnaní referencií a prístupov v 1. kole a predložených štúdií od troch vyzvaných uchádzačov v 2. kole.

V 1. kole uchádzači predložia ponuky, ktoré budú obsahovať aspoň jednu relevantnú referenciu a krátky motivačný list, v ktorom vysvetlia, ako by k návrhu pristupovali. Komisia po posúdení ponúk vyberie troch uchádzačov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola. 

Účasť v 2. kole je podmienená osobnou obhliadkou budovy. Uchádzači predložia štúdiu, ktorá bude obsahovať návrhy vizualizácií - pohľady, umiestnenie v teréne, pôdorysy, predpokladaný náklad stavby a samotnú koncepciu vypracovania štúdie. Vypracované štúdie osobne predstavia pred komisiou, ktorá následne rozhodne o poradí návrhov. Účasť v 2. kole je honorovaná sumou 1 500 EUR vrátane DPH. S každým účastníkom druhého kola bude uzatvorená zmluva, v ktorej budú špecifikované podmienky na vypracovanie požadovanej štúdie, vrátane podmienky jej ďalšieho použitia.

Zámerom mesta je po viac ako trojročnej prestávke opäť vrátiť život do bývalej synagógy, postavenej v roku 1901, ktorá do druhej svetovej vojny slúžila na náboženské účely. V sedemdesiatych rokoch v nej bolo zriadené kino, ktoré mesto prevádzkovalo až do roku 2013. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na digitalizáciu premietacej a ozvučovacej techniky je objekt štyri roky uzavretý. Budova pozostáva z vlastnej synagógy a prístavby. Centrálna sála synagógy sa stupňovito zvažuje smerom k javisku. 

Primátor mesta menoval v marci 2017 komisiu, ktorej úlohou je pripraviť koncepciu ďalšieho využitia bývalej synagógy. Členovia komisie sa predbežne zhodli na tom, že budova by mohla slúžiť ako multifunkčný objekt, ktorého súčasťou by bola viacúčelová sála, slúžiaca ako kinosála a koncertná sála pre cca 150 návštevníkov. V ďalších priestoroch budovy by mali byť umiestnené: turistická informačná kancelária, stála expozícia židovského múzea, priestor slúžiaci ako zázemie pre podujatia v sále pre cca 50 ľudí a priestory pre sídlo mestskej televízie. Predpokladaná celková výška investície je maximálne 1 mil. EUR vrátane DPH. 

Uzávierka prijímania ponúk do 1. kola je 15. septembra 2017 (do tohto dátumu a vrátane musia byť už ponuky doručené). Ponuky je potrebné adresovať na Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín v uzatvorenej obálke. Na obálke vyznačte: „Premena bývalej synagógy v Dolnom Kubíne na multifunkčný objekt“. Kontaktná osoba pre bližšie informácie je: Ing. Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia, email: pavol.starek@dolnykubin.sk, tel: 043/5814 434.

Výzva pre projektantov/architektov


 
 
ÚvodÚvodná stránka