Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151,  stavba  „10818 Dolný Kubín- Chaty Podtárnikovo – Rozšírenie NNK“. 
Stavebník Stred ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín,  Odbor výstavby  a životného prostredia  na základe  žiadosti zo strany žiadateľa Peter Paluga,
viac...


 

Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 a na roky 2019 - 2020

Predmetné dokumenty sa nachádzajú v sekcii "Financovanie", do ktorej sa dostanete kliknutím na tento odkaz.
 
viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z v e r e j ň u j e
zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný ...viac...


 

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od ...viac...


 

Návrh VZN o miestnych daniach

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne o ...viac...


 

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Dolný Kubín pre rok 2018

Mesto Dolný Kubín podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej sp ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Mesto Dolný Kubín v zmysle  v zmysle§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťo ...viac...


 

Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa)

Poisťovňa bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V ...viac...


 

Oznámenie o výsledku petície

„Prejednanie doručenej petície: „za bezodkladnú opravu chodníkov na ul. M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne, pretože sú v dezolátnom a zdravie ohrozujúcom stave.“, – oznámenie výsledku petície
viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka