Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne uvedení na zozname
majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. ...viac...


 

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Mesto Dolný Kubín v zmysle  v zmysle§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťo ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal dňa 04.09.2017 na príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na líniovú inžiniersku stav ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal dňa 18.09.2017 na príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 'LIDL ihrisko Ž ...viac...


 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznamujeme, že Ing. Peter Palko,  rok narodenia 1975 s trvalým pobytom  Dolný Kubín má uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mesta Dolný Kubín,  Mestského úradu Dolný Kubín, odbor výstavby a životného ...viac...


 

Stavebné povolenie

Mesto Dolný Kubín, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), rozhodlo ...viac...


 

Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa)

Poisťovňa bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V ...viac...


 

Oznámenie o výsledku petície

„Prejednanie doručenej petície: „za bezodkladnú opravu chodníkov na ul. M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne, pretože sú v dezolátnom a zdravie ohrozujúcom stave.“, – oznámenie výsledku petície
viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka