Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Oznámenie začatie územného konania

Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 165112,026 Dolný Kubín IČO:316 09 911 (ďalej len "navrhovateľ ") podalo dňa 29.05.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  líniovej stavby: „ ...viac...


 

Verejná vyhláška

Odvolanie  proti  rozhodnutiu Mesta Dolný Kubín č. 5630/2017/128 z 25.05.2017 - oznámenie. V súlade s §56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov,  Vám oznamu ...viac...


 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Oznamujeme Vám, že poplatníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname
 
majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miest ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe žiadostí žiadateľov o kúpu (zámenu) nehnuteľností zámer Mesta D ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného ...viac...


 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Navrhovateľ Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal ...viac...


 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Navrhovateľ Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka