Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Verejná vyhláška

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Dolný Kubín - Beňová Lehota - vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby " ...viac...


 

Odbor výstavby a ŽP informuje verejnosť o doručení

Mesto Dolný Kubín, Mestský úrad – odbor výstavby a ŽP informuje verejnosť o doručení:
„Územný plán obce Hruštín“ rozposlanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
Od:  Okresný úrad ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení zásielky

Oznamujeme Vám, že poplatníci uvedení na zozname majú uloženú zásielku z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, kancelária č. 318. Jedná sa o Rozhodnutie o vyrubení dane za psa na zdaňovacie obd ...viac...


 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe žiadostí žiadateľov o kúpu (zámenu) nehnuteľností zámer Mesta D ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.
viac...


 

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE Č. 1 a 2/2018

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950
viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka