Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník  BL, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín dňa 27.02.2017 podal na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu   „Rekreačné chaty Kubínska hoľa – Po ...viac...


 

Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Electrosell s.r.o., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO 31608001 podal dňa 11.04.2017 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby  „Stavebné úpravy ...viac...


 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO 00314463 dňa 13.04.2017 podal na tunajší ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z v e r e j ň u j e
zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z v e r e j ň u j e
na základe žiadostí žiadateľov o kúpu (zámen ...viac...


 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva (ďalej len ,,správny orgán") ako príslušný orgán štátnej správy podťa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2OO3 Z. z. o štátn ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zverejnenie výsledku vybavenia petície č. 1/2016

Dňa 26.01.2016 bol Mestskému úradu v Dolnom Kubíne doručený list, s označením „VEC: Petícia za zachovanie činnosti MFK Dolný Kubín“,
viac...


 

Oznámenie o začatí korania o zmene stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania

Mesto Dolný Kubín ako účastník konania - podl'a ustanovení zákona č.711/1967 Zb. oznamuje verejnosti doručenie Oznámeni o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončenim a o upustení od ústneho po ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka