Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Územný plán mesta Dolný Kubín - zmeny a doplnky č. 6

Mesto Dolný Kubín ako prislušný orgán Územného plánovania týmto začína prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe žiadostí žiadateľov o kúpu (zámenu) nehnuteľností zámer Mesta D ...viac...


 

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje ustanovenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Hillside s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín  podal dňa 21.12.2018 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „HILLSIDE, Apartmánové d ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník BL, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 21.12.2018 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Veľký Bysterec- Rekonštrukcia ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mgr. Lukáš Mišúl, Beňovolehotská 2503/31, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 07.01.2019 žiadosť ovydanie  stavebného  povolenia  na  stavbu „Obnova bytového jadra č. 17“ v bytovom dome súp. č. 119 ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.
viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950
viac...


 
ÚvodÚvodná stránka