Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Presedníčka a poslanci do Žilinského samosprávneho kraja

 

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK): Erika JURINOVÁ

Za volebný obvod Dolný Kubín boli zvolení traja poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK):
1.    Ján PRÍLEPOK  
2.    Zdenko KUBÁŇ
3.    Ľubomír BLÁHA


 

Výsledky volieb do VÚC 2017

Výsledky volieb – predseda za obvod
 vo-vuc-2017-predseda-obvod.pdf (57.1 kB) (57.1 kB)

 
Výsledky volieb – predseda za Mesto Dolný Kubín
 vo-vuc-2017-predseda-dk.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

 
Výsledky volieb – poslanci za obvod
 vo-vuc-2017-poslanci-obvod.pdf (81.5 kB) (81.5 kB)

 
Výsledky volieb – poslanci za Mesto Dolný Kubín
 vo-vuc-2017-poslanci-dk.pdf (68 kB) (68 kB)

 
Výsledky volieb do VÚC 2017 podľa volebných okrskov
 vysledky-voliebb-v-dk.pdf (120.4 kB) (120.4 kB)

 

Oznámenie pre voličov

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo do 03.11.2017 (vrátane) požiadať Mesto Dolný Kubín a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
 
O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať v kancelárii Evidencie obyvateľstva, na prízemí novej budovy Mestského úradu Dolný Kubín.

Tel: 043/5814 455

Email: Petra.Sarfy@dolnykubin.sk

JUDr. Jaroslava Krivdová


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
 kandidati-predseda-vuc-2017.pdf (140.7 kB) (140.7 kB)

 
pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
 kandidati-poslanci-vuc2017.pdf (139.8 kB) (139.8 kB)

 

ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV V MESTE DOLNÝ KUBÍN

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v meste Dolný Kubín
 urcenie-volebnych-okrskov.pdf (84.6 kB) (84.6 kB)

 

Oznámenie Žilinského samosprávneho kraja o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2017

Mesto Dolný Kubín zverejňuje Oznámenie Žilinského samosprávneho kraja o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2017.

Celé znenie oznámenia si pozrite TU súbor vo formáte pdf (154 kB) 

Zoznam miest a obcí podľa jednotlivých volebných obvodov Žilinského samosprávneho kraja si pozrite TU súbor vo formáte pdf (185 kB)


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Mesto Dolný Kubín v súvislosťou s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“: jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk

Náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ sú definované v § 138 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vzor „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ je dostupný na web stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie 

Pozn.: Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (t.j. v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov: do 05.10.2017). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III
Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

Dnes má službu:

Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín

ďalšie dni

Sobota 20.10.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Nedeľa 21.10.
Azitea
Odbojárov 1959,
026 01 Dolný Kubín
043/3709 033
Pondelok 22.10.
Najlepšia lekáreň
Nemocničná 2904/4A,
02601 Dolný Kubín
Utorok 23.10.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Streda 24.10.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Štvrtok 25.10.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Piatok 26.10.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868
Sobota 27.10.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka