Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 28.9.2017

Interpelácie poslancov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 28. septembra 2017.

MUDr. Gregová Juliana

 • s ohľadom na nedávne smutné udalosti počas konania Kubínskeho jarmoku žiada o vyjadrenie:
 • ako bol zabezpečený poriadok (hliadky...),
 • spĺňa svoju funkciu kamerový systém v meste,
 • čo plánujeme do budúcnosti urobiť pre bezpečnosť občanov na podobných akciách, (Mgr. Uhrina)

 

Mgr. Lakoštík Matúš

 1. žiada zvolať verejný hovor v meste za účasti zainteresovaných, komisie verejného poriadku, komisie školstva, kultúry, mládeže a športu a mestskej polície na tému „Bezpečnosť v našom meste“. (Mgr. Uhrina)
 2. Na mestskom zastupiteľstve v mesiaci júni interpeloval ohľadne meraní Greenpeace, ktoré zistili nadmerné množstvo arzénu v rieke Orava. Vo svojej interpelácii žiadal, aby pán primátor v danej veci bezodkladne konal a podnikol potrebné kroky. Tiež sa pýtal ako sa k danému problému ide mesto postaviť.
  Odpoveďou na interpeláciu bol elaborát v ktorom bolo vysvetlené koľko skládok sa v katastrálnom území Kňažej nachádza, ako rekultivovali našu mestskú skládku Technické služby. Tiež mu bolo vysvetlené, že ako poslanec iste vie, že mesto nedisponuje účinnými kompetenciami na riešenie ekologických problémov. Na záver odpovede bol ešte upozornený, že šírenie poplašnej správy je trestný čin. On sa však na nič z toho nepýtal.
  Takže interpeluje ešte raz a žiada odpoveď na nasledovné otázky:
 • - ako sa ide naše mesto postaviť k problému s arzénom v rieke Orava o ktorom vieme z celoštátnych médií?
 • - poprosil primátora, aby v tejto veci bezodkladne konal a informoval o tom verejnosť. (Ing. Heško)

Odpoveď Ing, Stáreka a list z ministerstva

 1. Na poslednom zasadnutí komisie školstva, kultúry, mládeže a športu odznelo veľa pripomienok a vecí. Nie všetky sa však podľa jeho názoru dostali do zápisu a preto žiada  zvukový záznam z tejto komisie, ktorý vyhotovil zapisovateľ. Tento  mu odmietol poskytnúť nahrávku do vlastných rúk. Prosí teda touto cestou, aby mu nahrávka bola poskytnutá. (Ing. Švento)
 2. Dotazoval sa koľko krát podal protest na prokuratúru p. Pachník na naše VZN? Ktorý pracovník mesta vypracúval  tieto napadnuté VZN? Koľko krát z toho prokurátor vyhovel p. Pachníkovi? (JUDr. Láštic)
 3. Žiadal  o aktualizovanie členov komisií na stránke mesta. Má informáciu, že napríklad teraz po jarmoku chceli niektorí občania kontaktovať predsedu komisie verejného poriadku, no na stránke mesta stále figuruje ako jej predseda p. Dráb. Bolo by dobré zaktualizovať všetky komisie a MsV ak došlo k zmenám a neboli doteraz vykonané. (PhDr. Šimek)
 4. Dotazoval sa kto doručuje občanom mesta listy z mestského úradu,  ktoré sú na podpis? (Ing. Bartoška, PhD.)

 

Ing. Málik Miroslav

dňa 18.09.2017  bol na zimnom štadióne pozrieť ako prebiehajú práce na výmene mantinelov a ochranných skiel, práce finišovali a už bežalo aj chladenie.
Dňa 19.09.2017 sa konala mestská rada, v bode rôzne sa opýtal čo sa stalo so starými mantinelmi a sklami, bolo mu odpovedané, že sa už predali.
Veľmi ho to zaskočilo lebo už na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 08.08.2017 kde mestské zastupiteľstvo schvaľovalo príspevok mesta vo výške max 30.000,- € ako spoluúčasť na financovaní obnovy mantinelov a ochranných skiel, kde SZĽH prispeje sumou 70.000,- €,- sa  pýtal čo sa bude s pôvodnými mantinelmi a sklami robiť. Predkladateľ materiálu p. Dráb povedal, že sa  predajú.  Už vtedy  bol proti predaju z dôvodu ich ďalšieho možného využitia.

V zákone č.138/1991 Zb. SNR v znení neskorších predpisov o majetku obcí sa hovorí v §7
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Mesto zároveň podľa tohto zákona vydalo“ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta DK“
V uvedených zásadách sa tiež píše v článku 2, bod 3,4)
3) Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
4) Orgány mesta, správcovia majetku mesta a organizácie nakladajúce s majetkom mesta sú povinní hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány mesta, správcovia majetku mesta a organizácie nakladajúce s majetkom mesta sú povinní majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Uvedené mantinely a sklá boli zaradené do majetku mesta v hodnote 53.984,- €. Zostatková hodnota k 01.09.2017 bola 15.233,- € ako nehmotný majetok, ktorý je súčasťou stavby. Pred predajom bol oslovená jedna spoločnosť Hokej – Sport CZ s.r.o., ktorá ocenila uvedený materiál na sumu 5.782,- €, (bez DPH) 6.938,- € s DPH dňa 31.08.2017. Následne boli mantinely a ochranné sklá dňa 08.09.2017 odpredané za sumu 7.000,- €.

Je preňho  nepochopiteľné ako rýchlo sme sa dokázali uvedeného materiálu zbaviť (za 1 mesiac). Podľa jeho  názoru sa mali uvedené mantinely uskladniť, pohľadať riešenie na ich využitie a ak nie potom ich predať. Tu sa ale riešenie ani nehľadalo, keď  navrhoval vybudovať novú plochu pre verejnosť tak, že kde a že to bude drahé. Toto nie je podľa neho zodpovedný prístup pracovníkov zodpovedných za športovú oblasť v našom meste. Uvedenou situáciou  s odpredajom materiálu vhodného na športové účely sa nezaoberala ani príslušná komisia. Nechápe ako príslušný odbor zodpovedný za rozvoj športu takto pristupuje k takýmto rýchlym rozhodnutiam, očakával by, že povie, vážení poslanci, máme tu toto skúsme o tom popremýšľať čo by sme mohli pre toto mesto s týmto urobiť a ak nenájdeme zmysluplné využitie tak potom navrhneme odpredaj. Myslí si, že každá nová športová plocha je pridanou hodnotou každého mesta. Videl by v tom zmysluplné využitie, či pre mládež alebo dospelých na rôzne športové aktivity, využiť plochu ako detské dopravné ihrisko a pod.

Keď o tom hovoril na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 08.08.2017, že takéto uvedené plochy sú k dispozícii verejnosti v meste Nitra a v meste Tvrdošín, tak to ostalo bez odozvy. Podľa dostupných faktúr, ktoré platilo mesto buď za asfaltové plochy alebo betónové podklady cena sa pohybuje za 1m2 cca 60,- € so všetkými náležitosťami. Pri veľkosti štadióna 20 x 50 m je cena podkladu cca 60.000,- € pričom pri súťaži sa vždy cena dosiahne približne o 15 – 20 % nižšie ako je rozpočtovaná.

Vzhľadom na všetky zistené podklady, ktoré má k dispozícii a ktoré  si zisťoval na mestskom úrade ku dňu 22.09.2017 mu príslušní zodpovední zamestnanci ako Ing. Paušlyová, Bc. Uhrinová a Mgr. Dráb nevedeli predložiť ani nemali k dispozícii doklad, ktorý by hovoril, že uvedený materiál je neupotrebiteľný a nevyužiteľný nakoľko sa podľa jeho  názoru jedná o nehnuteľný majetok. Podľa jeho  názoru, aby sa mohol uvedený majetok predať musel by byť príslušnými komisiami ako vyraďovacou a oceňovacou navrhnutý na odpredaj a následné predložený na rokovanie zastupiteľstva, ktoré by rozhodlo. Má za to, že v  uvedenom prípade došlo k porušeniu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dolný Kubín a preto žiada  hlavného kontrolóra mesta p. Ing. Floreka, aby uvedenú záležitosť prešetril.

V prípade, že došlo k porušeniu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dolný Kubín tak žiada, aby bola príslušná zmluva anulovaná, peniaze sa vrátili kupujúcemu a materiál bol vrátený späť do majetku mesta Dolný Kubín, je  podľa neho neprípustné, aby sa mesto takto rýchlo zbavovalo svojho majetku.

(Ing. Florek) K žiadosti poslanca Málika o preverenie spôsobu odpredaja mantinelov zo ZŠ uvádzam:
Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontroly MsZ prostredníctvom schváleného Plánu kontrolnej činnosti, resp. na základe uznesení MsZ o výkone kontroly. K predmetnej veci neexistuje nijaké  uznesenie, ktoré by zaväzovalo kontrolóra mesta k výkone takejto kontroly. P. poslancovi bolo na osobnom stretnutí navrhnuté, že uvedenú kontrolu navrhne samotný ÚHK do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

p. Briestenský Ján

dotazoval sa v akom štádiu vybavenosti je rokovanie o nájomnej zmluve medzi mestom Dolný Kubín a OVS, a.s. týkajúcej sa zámeru mesta prevziať do dlhodobého nájmu pozemok v m.č. Kňažia, parc. reg. „C“ č. 328. Je to pozemok nachádzajúci sa vľavo od multifunkčného ihriska. Dôvodom je skultúrnenie tohto priestoru pre účely oddychovej zóny. (Ing. Bartoška, PhD.)

 

Mgr. Raclavský Ján

 1. Žiadal zverejniť na webe mesta kroniku mesta za rok 2016. (Ing. Adamec)
 2. Druhá interpelácia sa dotýka inzertných novín alebo nejakej firemnej komunikácie, ktorá prišla Kubínčanom do schránok a zaujímavé je akým spôsobom sa táto spoločnosť pod prahovo snaží vsunúť niektoré veci, na ktoré žiada reakciu zo strany mesta. Dotazoval sa akým spôsobom a ako často je zabezpečené meranie priesakov vôd z mestskej skládky, kedy sa uskutočnilo posledné meranie a aké boli výsledky tohto merania, hlavne vo vzťahu priesakov arzénu. (Ing. Heško)
 3. V mini online prieskume o lokalitu bezplatného parkovania v Dolnom Kubíne v termíne od 07.09. do 20.09.2017 sa zúčastnilo 453 hlasujúcich Kubínčanov, ktorých sa dotýka téma parkovania v Starom meste. Výsledky hlasovania sú nasledovné:
  • A) 293 občanov hlasovalo za bezplatné parkovanie na všetkých miestach pri určení konkrétneho času – 64,67%,
  • B) 135 za bezplatné parkovanie riešené rampou – 29,8%,
  • C) 12 za ponechanie súčasného stavu
  Zvyšné hlasy boli priradené marginálne iným návrhom. Z uvedeného prieskumu vyplývajú 3 eventuálne možnosti zlepšenia statickej dopravy pre občanov Dolného Kubína:
  • ponechať status quo
  • bezplatné parkovanie v celej zóne plateného parkovania
  • v lokalitách parkovísk pred poštou, daňovým úradom za Marínou, pri Zmeškalovom dome zabezpečiť bezplatné parkovanie osadením rampy
  Na základe uvedeného žiada o vypracovanie ekonomickej náročnosti a realizovateľnosti uvedených troch možností riešenia statickej dopravy, ako aj vyjadrenia vedenia mesta, ktorá z alternatív je prijateľná a kedy bude mestskému zastupiteľstvu predložený jej návrh na realizáciu. (Ing. Kosmeľ)

 

p. Smolka  Michal

 1. Dotazoval sa aké oprávnenie má firma, ktorá na lešení rekonštruovanej budovy mestského úradu osadila svoju reklamu? (Ing. Starek)
 2. Na sociálnych sieťach píšu ľudia o početných fyzických napadnutiach v nočných hodinách z piatka na sobotu počas jarmoku. Dotazoval sa ako bola zabezpečená bezpečnosť občanov mesta v čase od 22.oo hod - 05.oo hod., koľko hliadok mestskej polície bolo v teréne? Požiadalo mesto o zvýšenie hliadok aj štátnu políciu? (Mgr. Uhrina)
 3. Mestskí policajti sú v piatkové a sobotné noci aj ako pochôdzkári. Dotazoval sa koľko hliadok počas piatkov a sobôt v priebehu roka je v teréne? (Mgr. Uhrina)
 4. Prečo mesto do dnešného dňa nenapísalo žiadnu správu o výtržnostiach počas jarmoku? (Ing. Adamec)

 

Ing. Poracká Zdena

 • žiada o informáciu ako pokračuje rekonštrukcia letného štadióna, aké práce boli zatiaľ vykonané, koľko bolo doteraz vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a na aké druhy opráv, aký je predpoklad vykonania prác ešte do konca tohto roka a či bude dodržaný termín ukončenia rekonštrukcie do konca tohto volebného obdobia. (Ing. Dráb)

 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka