Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná sa o Rozhodnutie o vyrubení dane za psa na zdaňovacie obdobie 2019


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná sa o Rozhodnutie o vyrubení poplatku za komunálny odpad na rok 2019...

 


 
 

Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 12 zákona č. 189/1992 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. X/2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín...

 


 
 

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín zo dňa 27.06.2019...

 


 
 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


 
 

Program odpadového hospodárstva mesta Dolný Kubín na roky 2016 - 2020 Vytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH“) je vypracovaný v súlade s ust. § 10 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení jeho noviel a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,


 
 

Návrh VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Vytlačiť
 

Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO 00314463 dňa 10.06.2019


 
 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

 Mesto Dolný Kubín, ako  príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodla podľa §39,  39a, 140 stavebného zákona, podľa § 4 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  takto:


 
 
Položky 1-10 z 18
ÚvodÚvodná stránka