Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - rozhodnutieVytlačiť
 

Zastavenie konania o zmene územného rozhodnutia...


 
 

Verejná vyhláška - OznámenieVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Primárny rozvod CZT, Dolný Kubín, Sídlisko Bysterec“  a  upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník  TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín  podal dňa 26.4.2019 na  miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na  stavbu  „Primárny rozvod CZT, Dolný Kubín, Sídlisko Bysterec“ , na pozemkoch parc. C- KN č. 70/15, 790/1, 390/116, 390/79, 239/1, 390/84, 390/102, 390/98, 70/22, 70/25, 70/20, katastrálne územie Veľký Bysterec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Keďže návrh nebol úplný, stavebný úrad vyzval stavebníka, aby doplnil svoje podanie a konanie dňa 28.5.2019 prerušil.  Po doplnení podkladov stavebný úrad pokračuje v prerušenom konaní... 

 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaVytlačiť
 

Stavebník  NIKRO s.r.o., Priemyselná ul. 3084, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36 368 644 v zast. DK Ateliér, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 24.10.2018 na


 
 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia na základe žiadosti zo strany žiadateľa: SLOVAKIA REAL – IN, a. s.,


 
 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia na základe žiadosti zo strany žiadateľa:


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná sa o Rozhodnutie o vyrubení dane za psa na zdaňovacie obdobie 2019


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná sa o Rozhodnutie o vyrubení poplatku za komunálny odpad na rok 2019...

 


 
 

Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 12 zákona č. 189/1992 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. X/2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín...

 


 
 

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín zo dňa 27.06.2019...

 


 
 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


 
 
Položky 1-10 z 21
ÚvodÚvodná stránka