Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o začatí konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v platnom znení a podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny zo strany žiadateľa: Jaroslav Olexa, Pelhřimovská 1194/2, 026 01 Dolný Kubín, zo dňa 13. 08. 2019...


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej mocVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín na základe § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.


 
 

Verejná vyhláška - RozhodnutieVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


 
 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

Obstarávateľ, Obec Medzibrodie nad Oravou doručil Okresédmu úradu Dolný Kubin,


 
 

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Medzibrodie nad OravouVytlačiť
 

Obec Medzibrodie nad Oravou, v zmysle zAkona d. 369/90 Zb. o obecnom zriadeni, v zneni neskorších predpisov a v zmysle $22, zákona d. 50/1976 Zb. O Územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov


 
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 42,77 %.

Ing. Ján Prílepok
primátor mesta Dolný Kubín

 


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej mocVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci...

 


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 3/2018 Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017 Vytlačiť
 

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018 Vytlačiť
 

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka