Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrhy VZN

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník  NIKRO s.r.o., Priemyselná ul. 3084, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36 368 644 v zast. DK Ateliér, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín podal ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia na základe žiadosti zo strany žiadateľa: SLOVAKIA REAL – IN, a. s.,
viac...


 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia na základe žiadosti zo strany žiadateľa:
viac...


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kub ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení zásielky

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kub ...viac...


 

Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 12 zákona č. 189/1992 Z.z. o ...viac...


 

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín zo dňa 27.06.2019...
 
viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
viac...


 

Program odpadového hospodárstva mesta Dolný Kubín na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH“) je vypracovaný v súlade s ust. § 10 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpado ...viac...


 

Návrh VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociá ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka