Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Ing. Michal Švento

vedúci odboru
nová budova MsÚ,
číslo dverí 213
tel. č.: 043/5814424,
e-mail: michal.svento@dolnykubin.sk, skolstvo@dolnykubin.sk

 • Mgr. Anna Paulová

  nová budova MsÚ, číslo dverí 211
  tel.: 043/5814 417, e-mail: anna.paulova@dolnykubin.sk

 • Jana Kubačková

  nová budova MsÚ, číslo dverí 211
  tel.: 043/5814 417, e-mail: jana.kubackova@dolnykubin.sk

 •  

  nová budova MsÚ, číslo dverí 212
  tel.: 043/5814 416, e-mail: 

 • Mgr. Jozef Kaščák

  nová budova MsÚ, číslo dverí 210
  tel.: 043/5814 461, e-mail: jozef.kascak@dolnykubin.sk

 • Ing. Štefan Belvončík

  kancelária na zimnom štadióne
  tel.: 043/5823 222, e-mail: msszdk@stonline.sk

Materské školy:

 • MŠ Obrancov mieru 1775/14, Stela Mihálová - riaditeľka, tel.: 043/5863 171, e-mail: 3ms@orava.sk

  MŠ Na Sihoti 1163/35, Mgr. Nella Michalicová - riaditeľka, tel.: 043/5862 774, e-mail: nella.michalicova@gmail.com

  MŠ Nám.slobody 1270/5, Mgr. Alena Buganová - riaditeľka, tel.: 043/5885 525, e-mail: ala.buganova@gmail.com

  MŠ Odbojárov 1963, Mgr. Eva Šaligová - riaditeľka, tel.: 043/5884 152, e-mail: eva.saligova@gmail.com

  MŠ Chočská 1585/29, Alena Zvarová - riaditeľka, tel.: 043/5868 185, e-mail: mschocska@centrum.sk

  MŠ Záskalická 906/5, Veronika Puváková - riaditeľka, tel.: 043/5862 423, e-mail: puvakova.v@gmail.com


 

 

Odbor zabezpečuje:

Oblasť školstva

 • a) zabezpečuje výkon štátnej správy najmä v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • b) vytvára podmienky pre plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl a školských zariadení (priestorové a materiálové vybavenie, naplnenosť tried, integrácia detí a pod.),
 • c) spracováva informácie o výchove a vzdelávaní pre mestské zastupiteľstvo, obecnú školskú radu, orgány verejnej správy, verejnosť, v prípade potreby aj pre iné organizácie,
 • d) na požiadanie poskytuje odborné poradenstvo školám a školským zariadeniam v oblasti legislatívy, pracovného práva, personálneho obsadenia škôl, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a pod.,
 • e) vypracúva interné normatívne akty pre školské zariadenia a usmernenia pre základné školy,
 • f) spracováva informačné databázy,
 • g) spolupracuje s organizáciami pôsobiacimi v oblasti školstva.

 

Oblasť samosprávnych činností

 • a) spolupracuje pri zostavovaní plánov v oblasti investícií a rozpočtu pre školy a školské zariadenia,
 • b) spolupracuje pri spracovávaní podkladov pre rozpočet škôl a školských zariadení,
 • c) zabezpečuje evidenciu majetku spravovaného školami a školskými zariadeniami, zabezpečuje jeho inventarizáciu,
 • d) zabezpečuje odborné ekonomické činnosti na úseku financovania a rozpočtovania školských zariadení,
 • e) metodicky riadi a usmerňuje riaditeľov škôl a školských zariadení, vedúcich zariadení školského stravovania v oblasti vedenia ekonomickej agendy,
 • f) zabezpečuje mzdovú agendu pre školy a školské zariadenia, vrátane odvodov a archivácie dokladov,
 • g) zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov školských zariadení a riaditeľov škôl s právnou subjektivitou,
 • h) predkladá orgánom štátnej správy požiadavky na opravu a údržbu technických a technologických zariadení školských budov,
 • i) zabezpečuje všetky procesy verejného obstarávania v oblasti zverenej agendy,
 • j) zabezpečuje všetky procesy verejného obstarávania pre školské zariadenia bez právnej subjektivity a školským zariadeniam s právnou subjektivitou poskytuje v tomto smere odborné poradenstvo.

 

Oblasť kultúry

 • a) zabezpečuje údržbu a správu mestských historických pamiatok a pamätníkov v majetku mesta,
 • b) vytvára podmienky pre rozvoj kultúry a umenia na území mesta,
 • c) koordinuje činnosť rôznych organizácií založených za účelom vykonávania kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti (najmä mimovládnych organizácií, klubov, záujmových skupín obyvateľstva a profesionálnych umeleckých telies) na území mesta,
 • d) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy a rôznymi organizáciami na úseku kultúry a registrovanými cirkvami pôsobiacimi na území mesta,
 • e) zabezpečuje spoluprácu mestského úradu s Mestským kultúrnym strediskom Dolný Kubín,
 • f) zabezpečuje spoluprácu s partnerskými mestami a rôznymi družobnými organizáciami v zahraničí,
 • g) zabezpečuje vedenie mestskej kroniky a jej digitalizáciu,
 • h) organizuje občianske slávnosti a obrady (sobáše, pohreby, uvítania, prijatia a pod.).

 

2.1 Oddelenie športu a správy športových zariadení

 • a) spracúva podklady pre zriaďovanie športových tried,
 • b) predkladá stanoviská primátorovi mesta k návrhom na schvaľovanie zmlúv o nájme školských telovýchovných zariadení, ihrísk a iných športových zariadení,
 • c) zabezpečuje výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
 • d) zabezpečuje rozpracovanie koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry,
 • e) spolupracuje s rôznymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu a telesnej kultúry pri výbere a príprave športových talentov,
 • f) zabezpečuje podporu organizovania športových podujatí miestneho významu,
 • g) zabezpečuje podporu iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
 • h) kontroluje hospodárenie a účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov, poskytnutých z rozpočtu mesta, alebo štátneho rozpočtu na oblasť športu a telesnej kultúry,
 • i) koordinuje rôzne organizácie a fyzické osoby pôsobiace v oblasti športu a telesnej kultúry,
 • j) zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu športových zariadení (zimný štadión, letný štadión, umelá trávnatá plocha, plážový volejbal, tenisový kurt, skatepark),
 • k) zabezpečuje propagáciu športových zariadení a nimi poskytovaných služieb,
 • l) organizuje športové, kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov a návštevníkov mesta s cieľom relaxačného využitia spravovaných športových zariadení.

 

Tlačivá odboru

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka