Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny
Vedúca odboru: Mgr. Eva Palugová

Mesto Dolný Kubín (ďalej len „mesto") poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Dolný Kubín a Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2018 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín (ďalej len „VZN"). Obyvatelia mesta Dolný Kubín môžu požiadať o poskytnutie nasledovných služieb:

1. Sociálne služby krízovej intervencie

a) Terénna služba v krízovej intervencie

Terénna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb či už pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu straty bývania či ohrozenia stratou bývania.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Zodpovedná osoba: PhDr. Katarína Trubanová
Telefón: 043 58 14 471, +421 915 382 010

 

b) Nocľaháreň STOP-ŠANCA, ul. M. R. Štefánika 1850

Službu možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii. Služba obsahuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Sociálne služby v zariadení nocľaháreň sa poskytujú denne v čase od 19:00 hod. do 08:00 hod. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení nocľaháreň sa so žiadateľom upravia v osobitnej zmluve o poskytnutí sociálnych služieb.

Zodpovedná osoba: Mgr. Peter Janotík
Telefón: 043 58 144 13, +421 907 655 223

2. Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi

Nízkoprahová služba pre deti a rodinu

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou alebo terénnou formou fyzickej osobe a jej rodine, ktorá sa pre svoje životné návyky, spôsob života alebo závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci tejto služby sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita a zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia a záujmová činnosť.

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu poskytuje:

  • na ul. Ľ. Štúra 2297 v pracovných dňoch: v utorok v čase od 11:00 hod. - 15:30 hod. a vo štvrtok v čase od 13:00 hod. - 17:00 hod

Zodpovedná osoba: Mgr. Margita Lúčková
Telefón: 043 581 44 71, +421 918 091 483

  • v Zariadení dočasného bývania na ul. M. R. Štefánika 1850/50 v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase od 7.30 hod. do 15:30 hod.

Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Mlynáriková
Telefón: 043 581 44 71, +421 908 768 115

3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

a) Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v jej prirodzenom domácom prostredí. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určuje mesto počtom hodín, pričom minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, pokiaľ sa poskytovateľ s prijímateľom v zmluve nedohodnú inak.  

Domáca opatrovateľská služba sa poskytuje denne v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.

Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Bedleková
Telefón: 043 58 144 19, +421 905 296 650

 

b) Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie. Súčasťou poskytovania prepravnej služby je asistencia a sprievod fyzickej osoby.

Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Bedleková
Telefón: 043 58 144 19, +421 905 296 650

 

c) Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Obrancov mieru 1778/7

V zariadení opatrovateľskej služby sa fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a nemožno jej zabezpečiť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí, poskytujú nasledovné služby: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a podmienky na úschovu cenných vecí.

Zariadenie opatrovateľskej služby je v nepretržitej prevádzke.

Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Bedleková
Telefón: +421 905 296 650

4. Podporné služby

a) Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v období, keď nemôže toto opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok pre udržanie jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje najviac 30 dní v kalendárnom roku. Mesto poskytuje službu terénnou alebo pobytovou formou.

V prirodzenom rodinnom prostredí sa odľahčovacia služba poskytuje v pracovných dňoch v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod., ambulantnou formou denne od 06:00 hod. do 18:00 hod.

Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Bedleková
Telefón: 043 58 144 19, +421 905 296 650

 

b) Služby jedálne

Služby jedálne mesto zabezpečuje poskytnutím stravy v zariadení verejného stravovania. Donáškou stravy do domácnosti je služba zabezpečná fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, je ťažko zdravotne postihnutá, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Mesto vytvára podmienky na poskytovanie stravy aj v iných zmluvne dohodnutých prevádzkach verejného stravovania, ktoré poskytujú svoje služby v blízkosti domácností oprávnených osôb.

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni formou donášky stravy prebieha v pracovných dňoch v čase od 09:30 hod. do 14:00 hod.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomíra Bernoláková
Telefón: 043 58 144 19, +421 907 808 599

 

c) Denné centrum (Klub dôchodcov), ul. Obrancov mieru 1769/2

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa tiež poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Mesto zriaďuje denné centrá v jednotlivých mestských častiach s cieľom poskytnúť záujemcom sociálnu službu čo najbližšie k prirodzenému rodinnému prostrediu.

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre prebieha v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod.

Zodpovedná osoba: Bc. Marína Gruchaláková
Telefón: +421 917 946 349

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín (tlačivo)
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti a sociálnu službu (tlačivo) 
  • Žiadosť o pridelenie nájomnej obytnej miestnosti v zariadení dočasného bývania (tlačivo)

 

Lehota na vybavenie: 
30 dní

Poplatok:
bez poplatku


 
soc-ziadost-socialne-služby-2019.docx(35.7 kB)Tlačivo na stiahnutie
soc-ziadost-o-posudenie-odkazanostina-soc-sluzbu.docx(42.3 kB)Tlačivo na stiahnutie
ziadost-zariadenie_docasneho_byvania.docx(31 kB)Tlačivo na stiahnutie

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka