Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Mgr. Eva Palugová

vedúca odboru
nová budova MsÚ,
číslo dverí 214
tel. č.: 043/5814 412,
e-mail: socialne@dolnykubin.sk alebo Eva.Palugova@dolnykubin.sk

 

 • Mgr. Peter Janotík

  nová budova MsÚ, číslo dverí 215
  tel.: 043/5814 413, e-mail: Peter.Janotik@dolnykubin.sk

 • Mgr. Mária Bedleková

  koordinátorka opatrovateľskej služby

  nová budova MsÚ, číslo dverí 215
  tel.: 043/5814 413, e-mail: e-mail: Maria.Bedlekova@dolnykubin.sk

 • Mgr. Ľubomíra Bernoláková

  nová budova MsÚ, číslo dverí 216
  tel.: 043/5814 419, e-mail: Lubomira.Bernolakova@dolnykubin.sk

 • PhDr. Katarína Trubanová

  vedúca oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu

  nová budova MsÚ, číslo dverí 216
  tel.: 043/5814 471, e-mail: Katarina.Trubanova@dolnykubin.sk

 • Mgr. Margita Lúčková

  nová budova MsÚ, číslo dverí 216
  tel.: 043/5814 471, e-mail: margita.luckova@dolnykubin.sk

 • Róbert Ucháľ

  tel.: 043/5862 019, e-mail: kotva.stop@gmail.com

 • Ing. Jozef Gruchalák 

  inštruktor sociálnej rehabilitácie

  tel.: 0918 967156, e-mail: komunita.dk@gmail.com

 • Bc. Marína Gruchaláková

  Denné centrum Klub dôchodcov
  tel.: 043/5863 192, e-mail: klubcentrum.dk@gmail.com

 • Mgr. Lucia Mlynáriková

  Zariadenie dočasného bývania
  tel.: 0908 768 115, e-mail:


 

Komisia pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania (ZDB)

Členovia:

 • PhDr. Jozef Šimek (zástupca primátora mesta a poslanec mestského zastupiteľstva) 
 • PhDr. Soňa Miháliková (Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • Ing. Gabriela Paušlyová (zamestnankyňa mesta )
 • Mgr. Mária Smitková (zamestnankyňa mesta)
 • PhDr. Katarína Trubanová (zamestnankyňa mesta)
 • Mgr. Lucia Mlynáriková (zamestnankyňa mesta)

 

 

Odbor zabezpečuje:

Odbor sociálnych vecí a rodiny 

 • a) zabezpečuje a vykonáva sociálnu starostlivosť o obyvateľov mesta,
 • b) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • c) upravuje právne vzťahy pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • d) definuje rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • e) zabezpečuje sociálne služby a zriaďuje zariadenia sociálnych služieb podľa potrieb obyvateľov,
 • f)  poskytuje sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou,
 • g) zabezpečuje sociálne bývanie.

 

Oddelenie pre rodinu a krízovú intervenciu

 • a) zabezpečuje agendu v oblasti rozhodovania o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a o finančných príspevkoch mesta pre rodiny s deťmi a fyzické osoby v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii,
 • b) zabezpečuje agendu výkonu funkcie osobitného príjemcu pre dávku a príspevky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky, ktoré nie sú využívané na účel, pre ktorý boli poskytnuté,
 • c) poskytuje základné sociálne poradenstvo a vyhľadáva v terénne rodiny s deťmi a fyzické osoby v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii odkázané na sociálne poradenstvo; vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
 • d) poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin a plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním iných fyzických osôb,
 • e) organizuje výchovné a sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, uložené výchovné opatrenie, ako aj programy na pomoc ohrozeným deťom a rodinám,
 • f) spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
 • g) spolupôsobí pri úprave a zachovaní vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, podporuje jeho budúce osamostatnenie, poskytuje súčinnosť pri zabezpečení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • h) poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť; vyhľadáva takéto osoby, vyjadruje sa k spôsobu ich života pre účely náhradnej starostlivosti,
 • i) poskytuje a zabezpečuje agendu sociálnych služieb krízovej intervencie, najmä: nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, sociálnu službu v nocľahárni, v komunitnom centre; sociálne služby na podporu rodiny s deťmi najmä: pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
 • j) poskytuje pomoc pri zabezpečení krízového, sociálneho bývania rodinám s deťmi a fyzickým osobám, ktorých sociálne pomery vyžadujú osobitnú pomoc,
 • k) vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prijímateľov sociálnych služieb v pôsobnosti oddelenia,
 • l) zabezpečuje pochovanie mŕtveho, ak je príslušné na tento úkon mesto,
 • m) podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb, navrhuje a vypracúva podklady pre zriadenie ďalších sociálnych služieb, podmienky poskytovania sociálnych služieb a sociálneho bývania pre rodinu s deťmi a fyzické osoby v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii,
 • n) spolupracuje s orgánmi verejnej správy, akreditovanými subjektami a organizáciami, ktorých predmetom činnosti je sociálna pomoc deťom, rodine a fyzickým osobám v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii,
 • o) pripravuje podklady pre poskytovanie dotácií z prostriedkov mesta v oblasti sociálnych vecí v práci s deťmi, rodinou a fyzickými osobami v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii, vedie o tom evidenciu, sleduje účelnosť poskytnutých finančných prostriedkov.

 

Oddelenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených

 • a) zabezpečuje agendu v oblasti rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti, o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
 • b) zabezpečuje agendu v oblasti rozhodovania o jednorazových dávkach v hmotnej núdzi a finančných príspevkoch mesta pre seniorov a zdravotne znevýhodnených,
 • c) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • d) poskytuje základné sociálne poradenstvo a vykonáva vyhľadávaciu činnosť seniorov a zdravotne znevýhodnených, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
 • e) poskytuje a zabezpečuje agendu poskytovania sociálnej služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnených, najmä: v zariadení opatrovateľskej služby, domácej opatrovateľskej služby, prepravnej služby; podporných sociálnych služieb najmä: v dennom centre, v stredisku osobnej hygieny, odľahčovacej služby, služby jedálne a donášku stravy, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
 • f) zabezpečuje sociálne bývanie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených,
 • g) vypracúva individuálne plány prijímateľov sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby,
 • h) vypracúva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby a vedie o tom evidenciu,
 • i) vedie evidenciu: posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnutí vydaných v pôsobnosti oddelenia, prijímateľov sociálnych služieb v pôsobnosti oddelenia,
 • j) podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb, navrhuje a vypracúva podklady pre zriadenie ďalších sociálnych služieb a úpravy podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho bývania pre seniorov a zdravotne znevýhodnených,
 • k) spolupracuje s inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a organizáciami, ktorých predmetom činnosti je starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených,
 • l) pripravuje podklady pre poskytovanie dotácií z prostriedkov mesta v oblasti sociálnych vecí v práci so seniormi a zdravotne znevýhodnenými, vedie o tom evidenciu, sleduje účelnosť poskytnutých finančných prostriedkov.

 

Tlačivá a dokumenty odboru

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka