Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky v roku 2019Vytlačiť
 

Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2018 o miestnych daniach (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie") sú na území mesta Dolný Kubín uložené nasledovné druhy miestnych daní:

a) daň z nehnuteľností

b) daň za psa

c) daň za užívanie verejného priestranstva

d) daň za ubytovanie

 

a) DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Mesto ako správca dane vyrubí daň z nehnuteľností pre rok 2019 rozhodnutím. Sadzby dane z nehnuteľností v tomto roku zostávajú v porovnaní s rokom 2018 nezmenené, zachovaná zostáva aj výška úľav na dani. 

Povinnosťou daňovníkov je v termíne do 31. januára 2019 predložiť Mestu Dolný Kubín ako správcovi dane daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností v prípade, že daňovník v priebehu roka 2018 nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnému majetku. 

V prípade, že daňovník v priebehu roka 2018 previedol nehnuteľnosť formou darovacej alebo kúpnej zmluvy na inú osobu (t.j. fyzickú alebo právnickú osobu), je jeho povinnosťou podať do 31. januára 2019 čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daň z nehnuteľností

Do konca januára je potrebné preukázať aj skutočnosti, zakladajúce nárok na oslobodenie alebo zníženie dane.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou alebo dedením. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Povinnosťou daňovníkov v obidvoch prípadoch je podať správcovi dane daňové priznanie.

Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe do sumy 30,- EUR (právnickej osobe do sumy 330,- EUR) je splatná v termíne do 31.07.2019. Pokiaľ daň presiahne túto čiastku, je splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá do 31.07.2019 a druhá do 31.08.2019.   

 

b) DAŇ ZA PSA

Daň za psaMesto Dolný Kubín vyrubí rozhodnutím aj daň za psa pre rok 2019. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba dane v porovnaní s minulým rokom zostáva nezmenená.

Daň za psa je povolená v dvoch rovnakých splátkach, prvá do 31.07.2019 a druhá do 31.08.2019.

Pokiaľ pes dosiahne vek 6 mesiacov v priebehu roka 2019, daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Daňovník je povinný Mestu Dolný Kubín do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti predložiť daňové priznanie spolu s fotokópiou veterinárneho preukazu. 

Ak daňová povinnosť k dani za psa počas roka zanikne (napr. pri úhyne psa, strate psa a pod.), je daňovník povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti takým istým spôsobom, ako pri vzniku daňovej povinnosti. 

 

c) DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Mesto Dolný Kubín je správcom dane za užívanie verejného priestranstva, t.j. verejnosti prístupného pozemku vo vlastníctve mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

Sadzby pri dani za užívanie verejného priestranstva zostávajú v rovnakej výške ako v roku 2018.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím na základe písomného oznámenia daňovníka o zámere osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Tlačivá k priznaniu dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva sú k dispozícii na Centre pre občanov mestského úradu, alebo na webovom sídle www.dolnykubin.sk v sekcii „Ako vybaviť".

 

d) DAŇ ZA UBYTOVANIE

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení na základe hlásenia o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte prenocovaní a o výške dane za uplynulý kalendárny štvrťrok. Sadzba dane ako aj oslobodenie od dane zostávajú nezmenené aj pre rok 2019.

Daňovník je povinný najneskôr do 5. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka podať Mestu Dolný Kubín hlásenie a odviesť daň na účet mesta.

Mesto Dolný Kubín je na svojom území správcom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa používajú výhradne na účel nakladania s komunálnym odpadom. Podrobnosti upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku za komunálny odpad zostáva pre rok 2019 nezmenená a je vo výške 0,08 EUR na osobu a kalendárny deň. To znamená, že v roku 2019 bude poplatníkom so základnou sadzbou rozhodnutím vyrubená ročná suma 29,20 EUR. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín zostáva pre rok 2019 nezmenená a je vo výške 0,015 EUR/kg a uhrádza sa na zbernom dvore Technických služieb, s.r.o., Dolný Kubín.

Úľava na poplatku z titulu veku sa poskytuje všetkým osobám, ktoré k 31. 12. 2018 dovŕšili vek 62 rokov. Výška úľavy predstavuje 30 %, rovnako ako aj v kategórii osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Úľava z titulu veku bude poplatníkovi predpísaná rozhodnutím automaticky, bez potreby predloženia dokladov. Zníženie poplatku držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je potrebné žiadať len raz počas doby platnosti preukazu, úľavu nie je potrebné žiadať každoročne. Zníženie poplatku fyzickej osobe v hmotnej núdzi je potrebné doložiť potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do dátumu splatnosti rozhodnutia, t.j. do 31.08.2019.

Mesto Dolný Kubín ako správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok aj za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava na území mesta z dôvodu denného štúdia, výkonu zamestnania, či prechodného pobytu mimo Dolného Kubína. Podrobnosti dokladovania úľavy sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. 

Mesto Dolný Kubín


 
 
ÚvodÚvodná stránka