Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

na ulici Komenského 279/32v Dolnom Kubíne s predpokladaným nástupom 01.05.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadovaného pre príslušný druh a stupeň školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • vykonanie 1.atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • znalosť školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatívy základnej školy s právnou subjektivitou
 • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia), doklad o 1. atestácii (overená fotokópia)
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
 • štruktúrovaný životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • návrh koncepcie rozvoja  školy (rozsah max. 4 strany A4)
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
 • 2.  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • 3.  štátne občianstvo
 • 4. pohlavie
 • 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Prihlášky do výberového konania žiadame zaslať najneskôr do  08. marca 2019 (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu) na adresu:

Mestský úrad
odbor ŠKMaŠ
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín

alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín v zatvorenej obálke. Na obálke uviesť heslo: VK – riaditeľ ZŠ s MŠ Kňažia – neotvárať!

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej  7 dní  pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splní podmienky.

 

Ing. Ján Prílepok
primátor Mesta Dolný Kubín


 
 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka