Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa

Povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa

Odbor výstavby a životného prostredia
Vedúci odboru: Ing. Pavol Starek 


Mesto Dolný Kubín vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín a prijíma ohlásenia o výrube drevín.

Povolenie na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nie je potrebné:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 7. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 8. na dreviny inváznych druhov (zoznam je uvedený vo vyhláške),
 9. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 10. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.


Ten, kto z dôvodov podľa bodu 2. a 4. drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Pre konanie vo veci výrubu drevín  (stromy a kry), ktoré sú súčasťou verejnej zelene, rastú na cintorínoch, alebo na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany bod 1. neplatí.

Potrebné doklady - výrub dreviny: 

 • Žiadosť  o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  v znení  neskorších predpisov (tlačivo)
 • List vlastníctva
 • Kópia  katastrálnej mapy alebo  iný doklad  umožňujúci  identifikáciu  dreviny v teréne
 • Doklad o úhrade správneho poplatku

Potrebné doklady - oznámenie o výrube: 

 • Žiadosť  - oznámenie o výrube drevín (tlačivo)
 • Kópia  katastrálnej mapy alebo  iný doklad  so zakreslenými drevinami
 • Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku
 • Fotodokumentácia vyrúbaných drevín

Súvisiace predpisy: 

 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.


Vybavuje:
Mestský úrad Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia, II. poschodie nová budova, kancelária č. 310
 
Kontakt:
Ing. Mária Kršková
Tel.: 043/5814433
e-mail: maria.krskova@dolnykubin.sk

Lehota vybavenia:
30 dní

Poplatok:
Podľa položky 160 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
Fyzická osoba 10,- EUR
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,- EUR


 
vys_ziadost-o-vyrub-drevin.docx(17.6 kB)Tlačivo na stiahnutie
vys_povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa.docx(18.7 kB)Tlačivo na stiahnutie
vys_oznamenie-o-vyrube-drevin.docx(16.4 kB)Tlačivo na stiahnutie

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka