Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prednostka mestského úradu

Prednosta

Mgr. Andrea Barienčíková

Tel: 043 / 5814 411

Fax: 043 / 5814 465

E-mail: andrea.bariencikova@dolnykubin.sk prednosta@dolnykubin.sk

nová budova MsÚ
číslo dverí: 217


 

 

 

Kompetencie prednostu MsÚ

 • Prednosta mestského úradu (ďalej len „prednosta") vedie mestský úrad  a organizuje jeho prácu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 • Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti mestského úradu.
 • Prednosta priamo riadi vedúcich odborov mestského úradu, referát informatiky a referát personalistiky.
 • Prednosta v rámci svojich právomocí najmä:
  • odborne a metodicky riadi činnosť mestského úradu,
  • navrhuje personálne obsadenie jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu,
  • koordinuje výberové konania na voľné pracovné miesta na mestskom úrade,
  • predkladá primátorovi návrh na vznik, zmenu alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu, vykonáva personálne činnosti voči zamestnancom mesta, najmä návrh na pracovné a mzdové zaradenie, hodnotenie pracovného výkonu, návrh na udelenie odmeny, návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia a pod.,
  • schvaľuje tuzemské pracovné cesty zamestnancom mesta,
  • posudzuje všetky interné normatívne akty riadenia na mestskom úrade,
  • zabezpečuje činnosti spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi a materiálno-technickým zabezpečením pre mestskú políciu, útvar hlavného kontrolóra mesta a kanceláriu primátora,
  • vyjadruje sa k spôsobu verejného obstarávania a robí úkony v súlade so smernicou primátora,
  • schvaľuje  objednávky  tovarov,   služieb   a prác všetkých  organizačných  útvarov v súlade so smernicou primátora,
  • prerozdeľuje došlú poštu jednotlivým útvarom mestského úradu,
  • odsúhlasuje vecnú správnosť dokumentov, predkladaných na podpis primátorovi mesta,
  • v prípade priaznivého vývoja plnenia rozpočtu mesta navrhuje pre orgány mesta priority financovania v súlade s plnením stanovených krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov mestského úradu,
  • odsúhlasuje materiály pred predložením do mestskej rady a mestského zastupiteľstva vypracované mestským úradom a posudzuje materiály predkladané na poradu vedenia mestského úradu,
  • poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní petícií a sťažností.
 • Prednosta zodpovedá za:
  • operatívne riadenie mestského úradu,
  • sledovanie efektivity práce jednotlivých organizačných útvarov,
  • systém organizovania pracovných porád na úrovni riadenia mestského úradu,
  • plnenie krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov mesta na mestskom úrade,
  • plnenie politiky a cieľov systému manažérstva kvality na mestskom úrade,
  • prijímanie nápravných a preventívnych opatrení na základe zistených nedostatkov z vykonaných interných auditov, z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta, prokuratúry a z kontrol vykonaných príslušnými štátnymi orgánmi,
  • vyrovnané plnenie rozpočtu mesta a programové rozpočtovanie kapitol organizačných  útvarov v riadiacej kompetencii prednostu,
  • zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov riadenia na mestskom úrade,
  • spoluprácu mestského  úradu  s orgánmi  štátnej správy, s Úradom žilinského samosprávneho kraja, s organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta a s inými organizáciami,
  • splnenie ďalších úloh uložených primátorom, mestským zastupiteľstvom a orgánmi mestského zastupiteľstva.


Prednosta priamo riadi


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka