Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

Primátor mesta

Ing. Ján Prílepok

Ing. Ján Prílepok

Tel: Tel: 043 / 5814 454

Fax: Tel: 043 / 5814 464

E-mail: primator@dolnykubin.sk

Historická budova MsÚ,
číslo dverí: 3


 

 

 

Kompetencie primátora

 1. Predstaviteľom  mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor.
 2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. V majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta a v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
 3. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. Primátor priamo riadi:
  • prednostu mestského úradu,
  • náčelníka mestskej polície,
  • vedúceho kancelárie primátora mesta,
  • zamestnanca krízového riadenia po vecnej stránke.
 5. Primátor v rámci svojej pôsobnosti a právomoci:

  rozhoduje:

  vydáva:
  schvaľuje:
  uzatvára:
  zabezpečuje:
  vykonáva hodnotenie priamo riadených zamestnancov mesta,
  menuje a odvoláva:

  • o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom o obecnom zriadení alebo Štatútom mesta Dolný Kubín vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • o zriadení krízového štábu mesta ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a pre krízové situácie v meste mimo času vojny a vojnového stavu,
  • v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom o možnosti zmeny rozpočtu
  • interné normatívne akty, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu
  • rozhodnutia v správnom konaní.
  • poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,
  • bezpečnostný projekt o zabezpečení ochrany osobných údajov na mestskom úrade a mestskej polícii,
  • celkovú politiku systému manažérstva kvality na mestskom úrade a krátkodobé a dlhodobé ciele systému manažérstva kvality na mestskom úrade,
  • zmeny rozpočtu mesta v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom.
  • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • zmluvy s právnickými osobami a fyzickými osobami.
  • spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu,
  • uchovávanie vlajky mesta a pečate mesta.
  • prednostu mestského úradu,
  • vedúcich odborov
  • riaditeľov škôl a školských zariadení na návrh rady školy alebo školského zariadenia
 6. Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a všeobecne záväzné nariadenia mesta.
 7. Do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním zástupcu primátora, ktorému určuje plat.
 8. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

 

Kancelária primátora

Ing. Vladimír Adamec

vedúci kancelárie primátora
historická budova MsÚ,
číslo dverí: 13
tel. č.: 043/5814461
číslo faxu: 043/5814464
E-mail: Vladimir.Adamec@dolnykubin.sk


Bc. Martin Buzna

historická budova MsÚ,
číslo dverí: 12
tel. č.: 043/5814472
E-mail: Martin.Buzna@dolnykubin.sk


Iveta Hojová

Odborný pracovník
historická budova MsÚ,
č. dv.: 3
tel. č.: 043/5814454
E-mail: sekr1@dolnykubin.sk; Iveta.Hojova@dolnykubin.sk


Ingrid Kuhajdová

Sekretárka primátora
historická budova MsÚ,
č. dv.: 3
tel. č.: 043/5814454
fax č.: 043/5814464
E-mail: Ingrid.Kuhajdova@dolnykubin.sk

 


Kancelária primátora mesta MsÚ zabezpečuje:

 1. vykonáva agendu súvisiacu so zvolávaním zasadaní orgánov mesta, vyhotovuje zápisnice z rokovania MsR a MsZ,
 2. sleduje plnenie úloh uložených primátorom,
 3. vedie evidenciu a sleduje plnenie uznesení MsR a MsZ,
 4. riadi autodopravu MsÚ.

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka