Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení zásielky

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná ...viac...


 

Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 12 zákona č. 189/1992 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom byt ...viac...


 

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín zo dňa 27.06.2019...
 
viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
viac...


 

Program odpadového hospodárstva mesta Dolný Kubín na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH“) je vypracovaný v súlade s ust. § 10 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení ...viac...


 

Návrh VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO 00314463 dňa 10.06.2019
viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
viac...


 

Územné rozhodnutie

 Mesto Dolný Kubín, ako  príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodla podľa §39,  39a, 140 ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia na základe žiadosti zo strany žiadateľa
viac...


 

Návrh VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín

Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 od ...viac...


 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.
viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950
viac...


 
ÚvodÚvodná stránka