Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Mesto Dolný Kubín v nadväznosti na § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
zverejňuje adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktorá je nasledovná:


 

a) Doručovanie elektronickou formou na adresu: petra.sarfy@dolnykubin.sk

b) Doručovanie v listinnej forme na adresu: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu obec svojho trvalého pobytu:

A)    osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24.05.2019) v kancelárii Evidencie obyvateľov (prízemie novej budovy Mestského úradu Dolný Kubín) v úradných hodinách:

Pondelok, utorok, štvrtok:    07:30 h – 15:30 h
Streda:            07:30 h – 17:00 h
Piatok:            07:30 h – 14:00 h

B)    v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03.05.2019),

C)    elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03.05.2019).

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu podaná v listinnej alebo elektronickej forme musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

D)    prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24.05.2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.


 

Oznámenie k doručovaniu oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu

Mesto Dolný Kubín v nadväznosti na ustanovenie § 79 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, ktorá je nasledovná:

 • a) Doručovanie elektronickou formou na adresu: jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk
 • b) Doručovanie v listinnej forme poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Lehota na doručenie oznámení sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, t.j. v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu uplynutím dňa 01. apríla 2019. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka (§ 79 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

 • a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 • b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 • c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb,  je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a/alebo e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.


 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Meste Dolný Kubín pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Č.okrska: Názov okrsku a pod ním volebná miestnosť: Zaradenie ulíc a zariadení do okrsku:

1.

mestská časť MOKRAĎ
HASIČSKÁ ZBROJNICA, ul. Mokraďská 606/33
ulice: Kocmál, Kubínska, Mokraďská, Nábrežie Oravy (súp.č. 3441, 499, 533, 610, 613, 626), Priemyselná

 

2.

mestská časť KŇAŽIA
HASIČSKÁ ZBROJNICA, ul. Komenského 270/24
ulice: 9. mája, 28. októbra, Vodárenská, Pod Dúbravou, Nábrežie Oravy (súp.č. 220 - 252, , 3396, 3433,), J. A. Komenského, Na Záhumní, Jelšavská, Kalinova, Kpt. Jaroša, Kňažská, Mládežnícka, Pod Čereňou, Podzámocká, 1. mája, Kpt. Nálepku
3. mestská časť ZÁSKALIE
HASIČSKÁ ZBROJNICA, ul. Záskalická 703/53
ulice: Andreja Halašu, 29. augusta, Jilemnického, Pltisko, Rybárska, Severná, Timravina, Záskalická,Na lánoch, Hôrky
4. STARÉ MESTO I.
DENNÉ CENTRUM, ul.Obrancov mieru 1769/2
ulice: M. R. Štefánika, Československej armády, Staničná, Železničiarov, Bernolákova, Aleja Slobody, J. Ťatliaka, A. Sládkoviča, Obrancov mieru, Radlinského

5.

STARÉ MESTO II.
MESTSKÝ ÚRAD, ul. Hviezdoslavovo námestie 1651/2
ulice: Samuela Nováka, Gäceľská cesta, Hviezdoslavovo námestie, Kohútov Sad, Jána Hollého, Matúškova, Jánoškova, voliči bez adresy trvalého pobytu
6. MEDZIHRADNÉ
BUDOVA MESTSKÉHO VÝBORU, ul. Medzihradská 1309/75
ulice: Medzihradská, E. Hroboňovej, Martina Hamuljaka, Šmidkeho, Jána Bottu, Mila Urbana, Na Kopanici, Partizánska cesta (Srňacie)
7. sídlisko BANISKO
MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Chočská 1585/29
ulice: Chočská, Slnečná
8. sídlisko BREZOVEC I.
MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Odbojárov 1962/16
ulice: Nemocničná, Námestie Jána Vojtaššáka, Nemocnica s poliklinikou
9. sídlisko BREZOVEC II.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. ŠKRABÁKA,
ul. M. Hattalu č.2151
ulice: Ľudovíta Štúra, Dukelských hrdinov, Na Ožnici, Martina Hattalu
10. sídlisko BREZOVEC III.
MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Odbojárov 1962/16
ulice: Odbojárov, Mierová, Tulská, J. Gagarina, Družby, M. Gaceka
11. sídlisko BYSTEREC I.
MATERSKÁ ŠKOLA (pri lavici), ul. Na Sihoti 1163/35
ulica: Na Sihoti
12. sídlisko BYSTEREC II.
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, ul. Námestie Slobody 1269/3
ulice: Bysterecká, Lucenkova, Nad brehmi
13. sídlisko BYSTEREC III.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MARTINA KUKUČÍNA, ul. SNP 1199/36
ulice: Športovcov, Pelhřimovská, Hurbanova, SNP, Námestie Slobody
14. sídlisko BYSTEREC IV.
SPOJENÁ CIRKEVNÁ ŠKOLA A. RADLINSKÉHO, ul. Okružná 2062/25
ulica: Okružná
15. mestská časť MALÝ BYSTEREC
OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO, ul. Zochova 1117/97
ulice: Zochova, Bohúňova, MDD, MDŽ, Generála Svobodu, Fučíkova, Miloša Uhra, Lopušná
16. mestská časť BEŇOVÁ LEHOTA
URBÁRSKY DOM, ul. Beňovolehotská 9
ulica: Beňovolehotská

 

Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Celé znenie dokumentu (aké práva voliť a byť volený, zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov, hlasovací preukaz a o spôsobe hlasovania) si pozrite TU alebo na www.minv.sk/?volby-ep


 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady slovenskej republiky

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka